اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 27 قوس , 1397

فاضل سانچارکی: برای مصوونیت غذایی و تغذیه به مردم آگاهی داده شود

کابل، 10 جدی ،باختر
گروه کاری دادخواهی و آگاهی دهی عامه آجندای ملی مصوونیت غذایی و تغذیه امروزبه ریاست فاضل سانچارکی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در آن وزارت دایر شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، فاضل سانچارکی معین امور نشرات و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نتایج جلسه قبلی این گروه کاری را مرور کرد و گفت که باید یک نفر از میان جامعه مدنی به حیث معاون گروه  انتخاب شود.سانچارکی تاکید کرد که  کار تدوین استراتیژی آگاهی عامه و دادخواهی سرعت بخشیده شود تا در چارچوب آن آگاهی دهی برای مردم انجام شود.
اعضای این گروه روی چگونگی آگاهی دهی مردم بخاطر مصوونیت غذایی و تغذیه بحث  و پیشنهاد کردند به خاطر آگاهی دهی هر په بهتر در جلسه بعدی نماینده های رسانه های خصوصی دعوت شوند.در این جلسه فیصله شد که وزارت ها و ادارات عضو باید واحد های هماهنگی را در جهت ترویج آجندای ملی مصوونیت غذایی وتغذیه در ادارات شان ایجاد کنند و نمایندگان این نهاد ها در جلسه بعدی از پیشرفت امور گزارش دهند.  مجیب الله مرزایی

مشاهده در منبع اصلی