اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

مسدود شدن هشت مرکزصحی در بادغیس

قلعه نو 10جدی:
درب هشت مرکز صحی در ولایت باد غیس مسدود شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، مسوولان اداره صحت عامه ولایت باد غیس می گو یند که پس از رد خواسته های طالبان ، این گروه دروازه های هشت مرکز صحی را در این ولایت مسدود کرده است.
عبدا للطیف روستایی سر پرست ریاست صحت عامه باد غیس گفت که طالبان خواهان استخدام جابه جایی شماری از افراد شان در این مراکز درمانی بودند.
وی افزود،با مسدود شدن این مراکز ، حدود یکصد هزار با شنده این مناطق از دسترسی به مراکز صحی محروم شده اند.
روستایی گفت، شصت و پنج تن از کارمندان این مراکز در حال حاضر خا نه نشین شده اند.
از سوی دیگر، مسوولان اداره محلی باد غیس از تلاش ها برای بازگشایی مجدد این مراکز صحی خبر می دهند.
احمد امیری سخنگوی والی بادغیس گفت که والی بادغیس با بزرگان ولسوالی آبکمری و دیگر ولسوالی ها دیدار کرده است و می خواهد این مراکز باز گشا یی شوند. خالقیار

مشاهده در منبع اصلی