اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

موسسه یونسیف نزدیک به 48 میلیون دالر با وزارت معارف کمک میکند

کابل باختر 10 جدی
تفاهمنامه کمک نزدیک به 48 میلیون دالر امریکای دیروزازسوی وزارت معارف و مؤسسه یونسیف در کابل  به امضأ رسید.
به گزارش آژانس باختر: دکتور محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف حین امضای این تفاهمنانه گفت :  " از این کمک مؤسسه یونسیف قرار است که طی سال های 2018 – 2019 به هدف توانمند سازی و انکشاف چند بخش عمده وزارت معارف استفاده شود " .
دوکتور شینواری اضافه کرد : « اهداف بخش های متذکره عبارت از ترتیب پالیسی و استراتیژی، ارتقای ظرفیت ها، انکشاف نصاب تعلیمی و دسترسی به آموزش باکیفیت اطفال کشور می باشند.»
وی گفت :  « یکی از اهداف دیگر این کمک ها آموزش دختران و اطفال خارج از مکتب و گزارش دهی نظارت تعلیمی و انکشاف پالیسی علمی و استراتیژی می باشد. هم چنان بازنگری به چارچوب پروگرام های درسی نصاب تعلیمی،  برنامه های تمام مضامین درسی صنوف اول بسط و تقویه پروگرام تسریع آموزشی هم شامل  این مساعدت هستند» .
شینواری افزود که یکی از اهداف دیگر: دسترسی اطفال افغانستان به آموزش با کیفیت ارتقای ظرفیت ده هزار اعضای تحرک اجتماعی، ایجاد 1000 صنف درسی قبل از مکتب، ایجاد 7 هزار صنف آموزش های تسریع محلی، تربیه 7 هزار معلم مسلکی برای صنوف محلی یادشده و برای 1500 تن استادان اناث تهیه بورس های تحصیلی، آماده سازی مواد و وسایل درسی برای یک ملیون شاگرد صنوف اول الی دوازدهم و ایجاد فرصت های تعلیمی با کیفیت و دوامدار برای 120 هزار شاگرد اعم از ذکور و اناث که تحت شرایط آموزش عاجل قرار دارند، میباشد.
متعاقباً خانم ادیل خُدر مسؤل مؤسسه یونسیف در افغانستان از کمک آن نهاد  به وزارت معارف خرسندی نموده و آنرا یک گام بزرگ در جهت توانمند سازی آن  وزارت دانست.
وی  دستاورد های این وزارت را ستود و تعهد سپردند که در بخش های مختلف به کمک های شان ادامه میدهند.احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی