اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 جوزا , 1399

یکصدو هژده محصل دختر از انستیتوت مسلکی تجارت بغلان فارغ شدند

پلخمری 4 جدی باختر
یکصدو هژده محصل  دختر از انستیتوت  مسلکی تجارت بغلان سند فر اغت  به دست آوردند.
به گزارش  خبر نگار محلی  آژانس باختر این محصلان  از رشته های  اقتصاد و اداره و منجمنت آن انستیتوت اسنا د فراغت گر فتند .
درمحفل توزیع فراغت نامه های آنان پشتنه نرمگو رییس انستیتوت مسلکی تجارت  نداشتن تعمیر و صنوف  تدریسی مناسب برای ان انستیتوت را از چالش های فراه راه شان  بیان کرد واز مسوولان امورخواست تا به زودی در ساخت  یک تعمیر اداره آن انستیتوت  رایاری رسانند.
خدیجه یقین رییس زنان بغلان نقش فعالیت ان انستیتوت  را در  راستای  تر بیه و پرورش  کادرهای مسلکی بانوان دربغلان ارزنده خواند و گفت همین اکنون مدیریت و رهبری  رستورانت مادراز جانب فارغان این مرکز مدیریت میشو د قایم  

مشاهده در منبع اصلی