اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 28 سرطان , 1397

فلسفه سیاسی “مقاطعه” در دولت وحدت ملی؟

فلسفه سیاسی مشروعیت و تداوم حکومت های معروف به " دولت وحدت ملی" در سیستم سیاسی دولت های معاصر این است که در صورت بیرون شدن یکی از اعضای دولت وحدت ملی از حکومت، دولت وحدت ملی مشروعیت سیاسی خود را از دست داده، منحل اعلام می شود و انتخابات زود هنگام بر گزار می شود.

در بحران سیاسی پیش آمده میان جمعیت اسلامی افغانستان بحیث یکی از بنیانگذاران و پایه های مشروعیت سیاسی حکومت وحدت ملی، اگر جمعیت اسلامی از حکومت خارج می شود، توافقنامه سیاسی فلسفه سیاسی موجودیت و مشروعیت خود را از دست می دهد. در نتیجه دولت وحدت ملی فرو می پاشد.

اصطلاح "مقاطعه " در قطعنامه جمعیت اسلامی افغانستان بحیث پیش شرط مقام ولایت بلخ به معنای پایان عمر حکومت وحدت ملی نیز است. رییس جمهور توافقی صلاحیت بر کناری اعضای تیم خود را از حکومت دارد، چنانچه در مورد جنرال دوستم این کار را در شکل تبعید کرد ولی صلاحیت برکناری تیم مقابل را ندارد.

صلاحیت های رییس جمهور و رییس اجرایی توافقی از قانون اساسی سر چشمه نمی گیرد بلکه از توافقنامه سیاسی با تضمین جامعه جهانی تعریف و محدود شده است. تمامیت خواهان تصور می کنند که با بیرون شدن جمعیت اسلامی از دولت وحدت ملی حکمتیار خلای آن را پر می کند. فراموش نباید کرد که جمعیت اسلامی با متحدین شان انتخابات ریاست جمهوری 2014 را برده بودند، نه حکمتیار تروریست بین المللی مقیم کمپ شمشتو.

امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی