اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

مشكل اصلي موترهاي ويشي كجا است

مشكل اصلي موترهاي فرمان راسته ( ويشي ) از كجا ناشي مي شود؟
گفته مي شود در هرات هم اكنون بيش از شش هزار موتر ويشي وجود دارد. قيمت هر موتر را كه حد وسط دو و نيم هزار دالر برآورد كنيم، مي شود بيش از ١٥ ميليون دالر.

قسمت اعظم استفاده كنندگان اين موترها را افراد بي بضاعت جامعه و يك قسمت ديگر را ماموران حكومتي شكل مي دهند.
حكومت پيشنهاد كرده تا اين موترها پرزه شده و به فروش برسد. اين راهكار منطقي نيست زيرا وسايل اين موترها عموما براي موترهاي همنوع استفاده مي شود و زمانيكه همه پرزه شود، اين پرزه ها كاربردي ندارد.

به هر حال وارد نمودن و استفاده از اين موترها غير قانوني بوده و توجيهي ندارد اما من مخالف جمع آوري اين موترها در اين شرايط هستم و دو راهكار پيشنهاد مي كنم.
١- بايد جلوی حلقات مافيايي كه اين موترها را آزادانه وارد شهر مي كنند لااقل از اين پس گرفته شود.
٢- حكومت مي تواند شرايط فني براي تغيير فرمان اين موترها از راست به چپ را فراهم سازد.

جاوید بیات

مشاهده در منبع اصلی