اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

نواقص تخنیکی پروژه تعمیر رادیو تلویزیون ملی تخار بررسی می شود

 تالقان/۲۶ قوس باختر
داکتر فضل الله مجددی والی تخاربا رئیس ولایتی رادیو- تلویزیون ملی افغانستان و هیئت معیتی شان در حضور داشت روسای خدمات سکتوری ،اقتصاد ، نمایندۀ شهرسازی و آمر رادیو تلویزیون ملی آن  ولایت دیدار کرد.
رئیس ولایتی رادیو- تلویزیون ملی افغانستان هدف سفر ش را بررسی نواقص تخنیکی پروژۀ تعمیر رادیو تلویزیون ملی تخار عنوان کرد و افزود که در هماهنگی ادارات ذیربط ولایت تخار به رفع نواقص تخنیکی آن پروژه پرداخته می شود.برمک بامی

مشاهده در منبع اصلی