اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

کار سه پروژه در پروان تکمیل شد

چاریکار 26 قوس:
کار سه پروژه انکشا فی در ولایت پروان به بهره برداری سپرده شد.
به گزارش  آژانس باختر، این پروژه ها شا مل ساخت سه کیلو متر سرک کا نکریتی بین دشت هوفیان مرکز پروان ، پنج کیلو متر سرک از ریا ست زراعت الی قلعه نو بایان شهر چا ریکار و ساخت پنجاه و دو متر پل پیاده رو از گادر و کانکریت در قر یه سموچ شا میر ولسوالی سا لنگ می با شد.
محمد ناصر تیموری مسوول عمومی برنامه ملی راه سازی وزارت احیا و انکشاف دهات در پروان بهره برداری از این پروژه ها را دست آورد بزرگ به مردم پروان  عنوان کرد و از مردم خواست که در حفظ و مراقبت این دست آورد ها همکاری نما یند . 
وی گفت این پروه ها سه صد و هشتاد و سه ملیون افغانی هزینه برداشته است.
وی همچنان از آغاز کار  چندین جاده دیگر در مر کز پروان ، جبل السراج و هوفیان بالا و منطقه لغمانی نیز یاد آور شد.خالقیار

مشاهده در منبع اصلی