اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

حکومت وحدت ملی در آزمونی سرنوشت ساز

بر همه واضح و معلوم است که حكومت وحدت ملی بر اساس توافق دو تيم رقیب مشروعيت پيدا كرد و ريیس حكومت دارای صلاحيت های قانون اساسی به مثابه‌ ی يک ريیس جمهور قانونی كه از بطن انتخابات شفاف و عادلانه بيرون شده باشد نبوده تا امر و نهی نمايد اگر چه ايشان با شعارهای ميان تهی مبارزه با فساد و حكومتداری خوب توانستند همه ی پايه های نظام را از تيم و يا هم فكران خود بسازد از بخش های تجاری، عدلی و قضایی گرفته تا استخباراتی، امنیتی و همچنان با مهندسی كميسیون انتخابات می خواهد در انتخابات شورای ملی نهاد قانونگذار را هم از آن خود كند و هر آنچه كه ميل اش شود به خواست خود قانون بسازد و كارهای نامشروع خود را مشروعيت بخشد.

حتی به اين هم بسنده نشد و ضعف پايگاه مردمی خود را با آوردن حكمتيار به عنوان تكيه گاه قومی پر نمود تا اين جای كار همه خاموش ماندند و حرفی هم بر لب نياوردند و چوكی های تشريفاتی خود را در سطوح مختلف حفظ كردند و يک روز هم ابرو خم نكردند كه ريیس جمهور را متوجه افزون خواهی های خود بسازند و حرف حالا به جايی كشيده شد كه مستقيم در صدد حذف پايه های تشكيل دهنده حكومت وحدت ملی هستند و اين را از ياد می برند تضعيف و يا هم حذف چهره های شاخص تيم مقابل نه تنها راه حل نيست بلكه ايجاد يک بحران بس عظيم خواهد بود كه ضرر اش به همه‌ ی مردم افغانستان خواهد رسيد.

اينها با شعارهای عوام فريبانه می خواهند جاده را به‌ روی خود هموار بسازند و هر كاری كه ميل شان شود بالای مردم انجام دهند گرچه تغيیر و تبديل در يک نظام شايد يک اصل باشد اما آنچه كه در رابطه با والی بلخ از جانب ارگ تصميم گرفته می شود نه بر اساس معيارهای تبديلی و تغیير بلكه با عقده‌ مندی و سليقه های سياسی و قومی بوده و يک توطیه ی فراگيری است كه از استاندار بلخ شروع می شود و در همين جا ختم نخواهد شد بلكه كسانيكه تماشاگر و يا هم به نوعی اين حركت را عادی می پندارند دير يا زود دامنگير شان خواهد شد كه آن زمان پشيمانی سود نخواهد داشت.

و در عين زمان قابل يادآوری می دانم كه سرنشينان ارگ و مشاورين داخلی و خارجی شان بايد درک كرده باشند كه حذف عطامحمدنور با ديگر مامورين نظام متفاوت خواهد بود اميدوارم كه توجه نموده اين وطن را بيشتر غرق در بحران ها نسازند مشاوران و حواريون تان غلط محاسبه می كنند و راهی را كه با اين اقدام به روی تان می گشايند بی ترديد منتهی به شكست و بحران غيرقابل محار خواهد بود.

سعادت

مشاهده در منبع اصلی