اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

واگذاری قرارداد پروژه بند مچلغو به یک شرکت روسی

مسوولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که قرارداد ساخت پروژه بند مچلغو در ولایت پکتیا با هزینه بیش از بیست ودومیلیون دالر، به یک شرکت روسی واگذار می‌شود.
محمد حکیم  غلجایی، رییس نظارت برتطبیق پروژه‌های آب وزارت انرژی وآب گفت:” این پروژه برای تأمین آب برای کشت درولایت پکتیا بسیار با اهمیت است وما تلاش داریم که بزودی کارآن ازسر گرفته شود.”
در این حال مسوولان شورای ولایتی پکتیا می‌گویند که با درنظرداشت تأخیر کارچند ساله در این پروژه، حکومت باید ازساخت بند مچلغو نظارت جدی کند.
آنان می‌گویند که شرکت پیمان کاراین پروژه که پیش ازاین این پروژه به آن داده شده بود، سی درصد تخصیص این پروژه را بدست آورده است، اما تا کنون درحدود پنج درصد کاراین پروژه تمام نشده است.
با گذشت هفت سال سال از آغاز کارعملی پروژه بند آبگردان مچلغو که پیمان این پروژه سال گذشته پس ازآنکه شرکت پیمان کارآن نتوانست به زمان معیین آن این بند رابسازد، فسخ شد.
قابل یاد آوریست که طرح برای ساخت بند مچلغو در ولایت پکتیا از زمان ریاست جمهوری محمد داوود تا کنون هفت بار تجدید شده است.

مشاهده در منبع اصلی