اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

حکومت وحدت ملی: به احزاب مجال توسعه نداده‌ایم

احزاب سیاسی، قوۀ محرکۀ دموکراسی و عمده‌ترین رکن نظام‌های سیاسی مدرن محسوب می‌شوند. جامعۀ سیاسی جدید بدون احزاب سیاسی معنا نمی‌یابد.

مشاهده در منبع اصلی