اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

ترامپ نشان داد كه قوانين با واقعيات مطابقت ندارد

دولت ها و مقامات مسوول کشورهای اسلامی نسبت به اقدام ترامپ مواضع خود را در چارچوب منافع و امنيت ملی كشورهای خودشان اتخاذ می كنند.

برخلاف تصورات عمومی ترامپ زيركانه زمان مناسبی را براى تصميم خود در انتقال سفارت امريكا اعلام كرد. تصميم و اقدام ترامپ نشان از دورانی پرسرعت براى تحولات جديد در منطقه است. دولت كنونی آمريكا برعكس دولت هاى گذشته اين كشور تحولات را به طور طبيعی و در عرصه واقعيات مبتنی بر استراتژى قدرت مديريت می كند.

ترامپ با تصميم خود به جامعه جهانی نشان داد كه قوانين بين المللی با واقعيات جهانی مطابقت ندارد. او با اين تصميم استراتژى قدرتمند و پيش برنده ای را در سر دارد كه با اعمال قدرت خواست خود را براى تحولات آتی به جامعه جهانی ديكته می كند.
قدرت هاى جهانی در شرايط كنونی راه گريزى جز استفاده از همان روش هاى تكرارى و سنتی و پوشش گيرى از شبكه هاى بومی در كشورها هدف خود در برابر اين اقدام دولت آمريكا نخواهد داشت كه البته مقاومتی بی اثر است.

واكنش هاى تند و مقاومت هاى افراطی در برابر اين استراتژى با اجزا هماهنگ شده آن با نگرش سنتی گذشته منتج به نتيجه نخواهد بود.
روسيه، انگليس و فرانسه مواضع رسمی فراتر از موارد اعلامی نخواهند گرفت مواضع تركيه و برخي كشورهاى منطقه هم كاركرد داخلي براى خودشان دارد.

ترامپ در تصميم خود از دايره سوء استفاده از ملت فلسطين توسط قدرت هاى منطقه ای و فرا منطقه ای عبور كرد چون تضاد بين فلسطينی ها و اسرایيلی ها را اولويت اصلی كشورهاى اسلامی منطقه و قدرت هاى فرامنطقه ای در عمل نمی داند لذا آمريكا را از نقش ميانجی گرى بين دو ملت خارج كرد.

او ديگر به تضاد دو ملت كه بهانه سرويس هاى دول قدرتمند در منطقه است اهميت نمی دهد چون با اطلاع می داند كه واكنش هاى تند در هر دو سوى اين تضادها بهانه رقابت شبكه هاى قدرت در منطقه است كه بطن افكار عمومی نسبت به آنها بی تفاوت است.

دولت آمريكا از طريق متحدين خود در منطقه و با تبادلات اطلاعاتی به وضوح درک كرده است كه حمايت قدرت هاى منطقه ای از فلسطين ظاهرى است آنان می خواهند خلا مديريت راهبردى ترتيبات امنيتی منطقه را خود تدبير و تعيين كنند.

روسيه و اروپا طي اين 70 سال گذشته نقش موثر در منطقه نداشته اند فرانسه و انگليس در يک رقابت فرسايشی بوده اند اما پوتين بر روى منافع خود با دولت ترامپ در منطقه سرمايه گذارى كرده و متمركز به تحصيل منافع دوربرد و پايدار از طريق دولت آمريكا است.

تصميم ترامپ موجب خلا حضور آمريكا براى مديريت مناقشات منطقه ای نمی گردد هر چند كه به لحاظ تاكتيكی چنين تصميمی نامناسب تصور شود.

رجا

مشاهده در منبع اصلی