اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

وزارت صحت عامه تعهد دوامدار در امر مبارزه علیه خشونت در برابر زنان

کابل باختر ۱۹ قوس
وزارت صحت عامه میگوید که ادامه خشونت علیه زنان ، مانع مشارکت مدنی و فعالیت های اجتماعی زنان میگردد.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر، برنامه 16 روزه جهانی محو خشونت علیه زنان در یک همایشی گرامی داشت به عمل آورد.
خشونت علیه زنان ، یک چالش صحی و مانع مشارکت مدنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که سبب تضعیف صحت عمومی، ثبات اقتصادی و امنیت ملت ها میگردد.
دوکتور احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه میگوید که، مراکز صحی نخستین نقطه ورود و مراجعه زنان و دخترانی است که مورد خشونت قرار میگیرند و به دنبال کمک هستند. بنابراین ضروری است که کارمندان صحی ظرفیت لازم را جهت ارایه خدمات صحی برای قربانیان خشونت مبتنی بر جندر به شیوه ای امن و موثر داشته باشند. معین وزارت صحت عامه تاکید نمود که، این وزارت مداخلۀ مناسب را که عبارت از ایجاد مرکز حمایوی خانواده می باشد.
وزارت صحت عامه به منظور رسیده گی واقعات خشونت مبتنی برجندر مجموعا 6500 کارمند صحی را در بخش های مشوره دهی روانی- اجتماعی، طرزالعمل های رسیدگی سکتور صحت به واقعات خشونت مبتنی برجندر، جمع آوری ارقام خشونت مبتنی برجندر و حدود 2900 کارمند صحی دیگر را در راستای پروتوکل تداوی خشونت مبتنی برجندر آموزش داده است. در همین حال خانم نبیله مصلح معین وزارت امور زنان از همایش امروزی وزارت صحت عامه استقبال نموده و نقش این وزارت را در راستای عرضه خدمات مشاوره روانی و تداوی قربانیان خشونت علیه زنان مهم عنوان نمود.
از سوی دیگر سه سند همکاری در بخش های خشونت های منبی بر جندر، آموزش مشاوره های روانی و آموزش مدیر سیستم معلوماتی در جریان این مراسم پیشکش گردید.  مومنه
 

مشاهده در منبع اصلی