اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

ميزان تخريب يک اشتباه لفظى و اشتباه سياسى

اشتباهات پیهم لفظی، لغزش های زبانی، بى موازنگى، متلون مزاج بودن، تلخکامی ها، تکانه ها، ناموزونی، هر یک می تواند معلول تناقضات درونی، عصبیت، خودی کاذب داشتن، كينه توزى مزمن، عقده گشايى، استرس دوامدار و ده ها مشکل روحی و یا روانی افراد باشند که در ميان عوام يک مشكل پذيرفته شده تلقی می گردند اما وقتى این مشکل دامنگیر یک زمامدار می گردد، صورت و ريشه مساله کاملا فرق می کند.

برای یک فرد عادی اثرات جانبى این مشکل در زندگی خودش، خانواده و تا حدی ماحولش قابل ديد خواهد بود. بگونه مثال اشتباه یا عادت به دروغ پردازى یک فرد عادی، فقط در محدوده یک اشتباه یا یک دروغ محاسبه می شود که در حد اعلای آن زندگی یک یا چند فرد را احتمالا متاثر خواهد ساخت اما اشتباه یا دروغ یک زمامدار در مقام مسوول مردم، میلیون ها اشتباه یا دروغ محاسبه می گردد و به همان مقیاس سرنوشت یک ملت و هستی یک کشور را قطعا و به شدت متاثر می سازد.

حالا اگر تخریب یک اشتباه لفظی یک زمامدار به این پیمانه تاثیرگذار است. برای لحظه ای تصور نمایید که تخريب یک اشتباه سیاسی و تصمیم گیری سرنوشت ساز کشوری چه تراژیدی هاى بزرگى را ببار مي آورند كه سرانجام مردم تاوان همه این غلطى هـا و غلط فهـمى هـا را بايد بپردازند و زندگی چندین میلیون انسان طى سال هـا قربانی همین ندانم كارى هـا و لغزش هـا مي گردد.

به همین دلیل است که در قاموس رهبری يك جامعه، سلامتی جسمی، روحی و روانی یک زمامدار شرط اول قرار گرفتن وی در این مسند می باشد تا با داشتن یک تعادل در مملکت وجود خود، قادر باشد در میان تفاوت ها، مطالبات، اقشار، سليقه هـا، اقوام، فرهـنگ هـا، ديدگاه هـا و اختلافات یک جامعه نیز تعادل برقرار نماید.

مي گويند اولين گره، قفلى است كه بر ذهـن انسان هـا زده شده باشد و پس از سن و سالى هـرگز و هـرگز باز نخواهـد شد. وقتی کسی از خود تصویر واژگونه داشته باشد، همان تصویر واژگون باعث اعمال واژگون او خواهد شد و تمام عمر را در یک ناهماهنگی با واقعيت سپری خواهد کرد.

احمدولی مسعود

مشاهده در منبع اصلی