اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

انتخاب مسیر لین برق و فرصت خوب اشرف غنی

اعلامیه ی "اعضای کمیسیون بررسی مطالبات مردم" را که برخی از بزرگان جنبش روشنایی نشر کرده اند، شاید خوانده باشید. زبان این اعلامیه، افغانستان شمول، بازتاب دهنده ی نگاه ملی، خالی از احساسات، دقیق و حساب شده است. این اعلامیه، تفاوت بنیادین با اعلامیه های قبلی دارد.

توضیح دقیق نفعی که ولایات جنوبی و پشتون نشین کشور از عبور این لین از بامیان-میدان وردک می برند به خوبی نشان می دهد که انتخاب این مسیر، به نفع کل افغانستان است. این توضیح در این اعلامیه به خوبی و روشنیی تحسین برانگیز انجام شده است.

آنچه می ماند اما سیاست است. تغییر مسیر این لین از همان آغاز بر اساس حساب نفع و زیان انجام نشده است که اینک با تکیه بر این حساب و کتاب ها تغییر کند. پشت آن تغییر مسیر، تعصب و تبعیض بود و عبور از دیوار این تعصب و تبعیض، کار ساده و سریعی نیست و نخواهد بود. عبور از این دیوار، نگاه بلند همه شمول و شجاعت می خواهد.

اشرف غنی اینک دو انتخاب دارد. یک، پیشنهاد اعضای کمیسیون را که بر اساس حساب و کتاب و نفع و ضرر (ملی) تهیه شده است می پذیرد و به تبعیض و تعصب، نه می گوید. دو، این پیشنهاد را رد می کند و بر گام نهادن در راه های آزموده شده ی بی حاصل کهنه تاکید می کند، و بر بدبینی، نفاق و پراکندگی می افزاید.

اینک اشرف غنی فرصت خوبی برای برداشتن یک گام مثبت و مفید دارد. ایشان می تواند با پذیرش این پیشنهاد حساب شده و معقول، نشان بدهد که دگرگونه و به یک آینده ی متفاوت می اندیشد، و به این ترتیب در هیاهوی مخالفان بی شمار و بسیج حتی قبایل رقیب، لااقل در بخشی از جامعه، میزانی از خوشبینی را نسبت به اندیشه و کار خویش، کسب کند. این کار می تواند کمک بزرگی به اعتماد سازی بکند، و تصویر ایشان را تا حدودی، بازسازی کند. آیا او این شجاعت را خواهد داشت ؟

عبدالله وطندار

مشاهده در منبع اصلی