اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

بانک جهانی: سطح درآمدهای مالی درافغانستان افزایش یافته است

کابل باختر 15 قوس
بانک جهانی طی گزارشی اعلام داشته است که بهبود در مدیریت مالی و استفاده از تکنالوژی سبب تامین اعتمادی سازی و شفافیت در افغانستان شده است.
گزارشگرآژانس باخترمینگارد: بانک جهانی معتقد است این بهبود در نتیجه جمع آوری مالیات و درآمد در کشور رونما گریده است.
بانک جهانی در گزارش خود ولایت قندهار را به عنوان نمونه ذکر کرده که در نتیجه اجرای سیستم مدیریت مالیات و استفاده از تکنالوژی در این ولایت بعد از ده سال برای نخستین بار سه میلیون افغانی درآمد بیشتر از هدف تعیین شده جمع آوری شده است.
به اساس آمار نشر شده از سوی بانک جهانی در سال 2016 هدف تعیین شده جمع آوری درآمد در ولایت قندهار در حدود 1،230 میلیارد افغانی تخمین شده بود، در حالیکه درآمد بدست آمده حدود 1،233 میلیارد افغانی را نشان میدهد.
این نمایانگرآن است که ولایت قندهار با دست یابی به هدف تعیین شده، از منفعت آن نیز برخوردار شده و حکومت توجه بیشتر را به آن ولایت مبذول داشته است.
در گزارش آمده است که دولت در حدود 10 میلیون دالر را به منظور ایجاد سیستم های تولید انرژی آفتابی در ولایت قندهار اختصاص داده که باعث تشویق کارآفرینان بخش خصوصی و تشویق فرصت های توسعه در این ولایت می شود.
توسعه سیستم اداری مالیات در واقع ٬ زمینه یی تامین موثریت و شفافیت را در آینده اقتصادی افغانستان فراهم ساخته است.
همچنان بانک جهانی از تشکیلات تازه وزارت مالیه در خصوص جمع آوری درآمدها خبرداده نوشته که مالیات، بنیاد اقتصاد هر کشور محسوب میشود، به دلیل تامین شفافیت در ساختار های مالیاتی نقش کلیدی را در راستای تامین اعتماد مالیه دهندگان و تمویل کننده گان بین المللی بر روند های توسعه ای ایفا می کند.
در گزارش آمده است که بانک جهانی با استفاده از طرح سیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان و سیستم اداره واحد مالیات دولتی را با رهبری وزارت مالیه و کمک پروژه اصلاحات مدیریت مالی که از سوی صندوق بازسازی افغانستان تمویل میشود، اجرایی می کند.
در گزارش بانک یاد شده همچنان آمده است که اکنون جمع آوری درآمد ها بر اساس یک چهارچوب موثر و معیاری صورت می گیرد، با ایجاد این سیستم احساس اعتماد و اعتبار مالیه دهندگان را نیز به شفافیت پروسه مالیات تقویت نموده است.وزارت مالیه تا کنون در خصوص گزارش تازه بانک جهانی تبصره یی نکرده است
مگر این وزارت به منظور تحت کنترول در آوردن چشمه های عایداتی کشور برنامه ریزی زیادی نموده است که نتایج محسوس داشته است     ختم   ذهاب

مشاهده در منبع اصلی