اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

آغازی دوباره بر جدال غلجايی و درانی

يكی از بدترين تفسيرها از نارضايتی های موجود از حكومت فروكاست آن به جدال غلجايی و درانی است.

كسانیكه چنين تفسيری را تبليغ می كنند می خواهند از يک سو برای نارضايتی های موجود صبغه قبيله ای بدهند و حكومت را قربانی اين نزاع تعريف نمايند. انگار كه در ارگ هيچ نابسامانی ای نيست و فقط نارضايتی ها به خاطر حضور غنی غلجایی تبار است.
از سوی ديگر می خواهند وضعيت را طوری تبليغ كنند كه با رفتن احمد و محمود ساختار تغيير نخواهد كرد و بلکه يک قبيله جايگزين قبيله ديگری خواهد شد.

همه هم و غم اين مفهوم پردازی پاسداری از وضعيت موجود است. اين مفهوم را بايد حاميان عبدالله و غنی استفاده كنند نه جوانانی كه قربانی فساد اين نظام هستند. من مخالف اين تعبير هستم.

در اين شكی نيست كه از اين حكومت درانی ها ناراضي هستند اما همچنان غلجايی ها، تاجيک ها، ازبک ها، هزاره ها و همه اقوام ديگر نيز ناراضی هستند. حكومت وحدت ملی، حكومت فاسدی است كه همه را رنجانده و هيچ متحدی برای خود باقی نگذاشته است. بنابراين صف بندی های موجود را به جای "جدال غلجايی و درانی " خواندن، بهتر است "تقابل دولت و ملت" نام بگذاريم. يادمان باشد كه مفاهيم خنثی نيستند هر مفهومی بار معنايی ويژه ای را حمل می كند.

ثاقب

مشاهده در منبع اصلی