اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

اثر های هنری در بلخ به نمایش گذاشته شد

مزارشریف 7 قوس باختر
بیش از یکصد و پنجاه اثر هنری در مزارشریف دیروز به نمایش گذاشته شد.
محمد ساحل ذهاب مسوول برگزاری نمایشگاه زیرنام "بهشت گم شده" به آژانس باختر گفت که بیست نقاش، عکاس دختر و پسر یکصد و پنجاه اثر هنری و نقاشی خود را برای بازیافت هویت تاریخی، تشویق هنر مندان جوان، رشد استعداد های هنری و جلب توجه دولت به حل چاش های موجود فرا روی هنرمندان به مدت دو روز در شهر مزار شریف به نمایش گذاشتند. احمد نعیم(دوستی)

مشاهده در منبع اصلی