اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

ارزنده خوانده شدن نقش مراکزعلوم اسلامی درجلوگیری ازافراط گرایی درهرات

شهرهرات 7 قوس باختر
والی هرات نقش مدارس دینی ومراکز علوم اسلامی را درآموزش نسل جوان وجلوگیری ازافراط گرایی بسیار با اهمیت خواند.
محمد آصف رحیمی والی هرات درجریان بازدید ازجریان امتحانات دارالعلوم عالی غیاثیه(بزرگترین مرکزآموزش علوم اسلامی درغرب کشور)  ازتلاش های رهبری آن مرکزبزرگ تدریس علوم دینی ستایش نمود.
وی فراهم سازی زمینه تدریس معیاری علوم اسلامی  درکنار علوم روز را درارتقای توانایی وآگاهی نسل جوان بسیاربااهمیت خواندو گفت:"  موجودیت چنین مراکز سبب میشود تا ازسرگردانی نسل جوان به کشورهای همسایه جلوگیری شود.
رحیمی ازمولوی خداداد صالح رییس شورای عالی علما وموسس دارالعلوم عالی غیاثیه نیزتمجید نمود وگفت :" مدارس دینی باید تقویت وامورتدریسی وآموزشی آن معیاری شود.
درین میان مولوی صالح نیزاززیرپوشش قرارگرفتن بیشتر ازده هزارتن از جوانان دختروپسر درین مرکزوبخش های الحاقیه آن خبرداد وگفت:"طالب العلمان این مرکز ازولایات کشورمیباشند .ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی