اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 حوت , 1398

وقوع حمله انتحاری در مرکز لوگر

مشاهده در منبع اصلی