اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

هزاره ها به لشکر فاطمیون در افغانستان نیاز دارند

هزاره ها به لشکر فاطمیون در افغانستان نیاز دارند نه در جنگ های نیابتی دیگران.
سخنان جنجال بر انگیز استاد محقق در ایران واکنش های مختلفی در افغانستان بر انگیخته است.

عده ای از آن استقبال کرده اند و عده ای هم با غرور لشکر فاطمیون را قهرمانی جوانان هزاره در جنگ با داعش تعبیر نموده اند.
برخی دیگری سخنان محقق را محکوم نموده و آنرا فرقه گرایی مذهبی و حمایت از شعیه ها علیه سنی ها در چهارچوب جنگ میان ایران شعیه و عربستان سعودی تفسیر نموده اند.

در همین حال برخی نخبگان هزاره به این باورند که هزاره ها بهای سخنان محقق را در افغانستان و تحریک داعش و طالب خواهند پرداخت.
واقعیت این است که هزاره ها بجای سوریه به لشکری همچو فاطمیون در افغانستان نیاز دارند تا در برابر بی عدالتی ها بایستند.

قربانی دادن برای جنگ نیابتی دیگران بخاطر دریافت ویزه اقامت در ایران و یا اجازه رفتن فرزندان هزاره به مدارس ایران قهرمانی نیست، بلکه نهایت بیچارگی است. اگر هزاره ها در جستجوی کشتن داعش هستند هیچ نیازی نیست که زحمت سفر به سوریه را بکشند در خانه خود شان داعش های وحشی تر از سوریه از کاخ ریاست جمهوری گرفته تا در همسایگی خانه شان حضور دارند و تا حال سر صد ها هزاره را از تبسم گرفته تا صد ها سر دیگر را بریدند ولی هزاره ها با اشک و صبوری از آن استقبال کردند.

هارون امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی