اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

آيا جامعه گوسفندى مستحق حكومت گرگ ها نيست؟

طالبان جنايتكار، سازمان ملل مكار و مردم فراموشكار.

اين مردك نامرد مولوى قلم الدين، محتسب يا ریيس اداره امر به معروف و نهى از منكر امارت طالبان است كه نشان شلاق اش در بدن بسيارى از مردم ما هنوز باقي است. او كه اسم اش درج لیست سياه سازمان ملل است، قد راست در كابل گشت و گزار دارد و در پاسخ خبرنگار مى گويد:
– من كسى را نكشته ام درحاليكه كشتن زنى در استديوم كابل بدستور همين اداره صادر و تطبيق شد كه ويديوى آن موجود است.
– من براى زدن مردم كيبل نداشتم بلكه تازيانه چرمى داشتم.
– من كسى را زندانى نكرده و به پلچرخى روان نكرده ام، بلكه در يك تهكاوى نگهدارى مى كردم.
– اعتراف مى كنم كه سر مردم نماز خوانديم و اگر كسى پشيمان است، باز هم توبه كند.
– اكر مردم بفهمند كه من اينجا هستم، شايد هزاران نفر بيايند و از من تشكرى كنند.
– كسى بالاى من ادعايى ندارد.

اين است مفهوم لیست سياه كه رسانه هاى غرب از آن بحيث ابزار فشار عليه رهبرى طالبان ياد مى كنند و حكمتيار آن را جز امتيازات اش در دنيا و حسنات اش در روز آخرت حساب مى كند و چنين است ديده درايى و چشم سفيدى جنايتكارانى كه در دوره حاكميت شان زمين خدا را براى خلق خدا، جهنم ساخته بودند و حالا با قيافه حق بجانب به آن افتخار مى كنند.

چرا لیست سياه آنگونه نباشد و چرا دمنشان طالب بكار شان افتخار نكنند و به ريش مردم نخندند؟ درحاليكه ما مردمان فراموشكارى هستيم كه آن همه جنايت، ظلم و جفا را به اين سادگى فراموش نموديم كه امروز مولوى متوكل، سلام ضعيف و مولوى قلم الدين ها شتر سوار در انظار مردم كرشمه كنان، جلوه مى دهند و از جبن و زبونى ما است كه حكيم مجاهد در پنجشير، پايگاه مقاومت ضد طالبان و در كنار آرامگاه شهيد مسعود اعزاز و اكرام مي شود.
آيا جامعه گوسفندى مستحق حكومت گرگ ها نيست؟منصوری

مشاهده در منبع اصلی