اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

منتقدان محقق، حامیان داعش در افغانستان اند

به زعم دولتمردان افغانستاني كساني منافع ملي را رعايت و حمايت مي كنند كه نگويند: "بالاي چشم امريكا ابرو است". درحاليكه همه مي دانند حقاني، القاعده، طالب و داعش پروژه هاي دست پرورده امريكايي اند و سال ها است كه به بهانه هاي مختلف مردم مظلوم مان را به خاك و خون كشيده اند و مي كشانند اما از فرط مزدوري كسي جرات نمي كند جنايات امريكايي ها را در افغانستان بازگو نمايد. داعش كه مسووليت بخش زيادي از كشتارهاي جمعي سال هاي پسين را در افغانستان پذيرفته است در هركجاي دنيا كه شكست بخورد، در واقع شكست دشمن مردم ما است حتی اگر شكست منافع امريكا هم تلقي گردد.

آناني كه سخنان محمد محقق را در تهران غير مسوولانه و خلاف منافع ملي خوانده اند، تعريف شان از منافع ملي چيست؟ آيا سركوب داعش "دشمن انسانيت" در جهت منافع ملي است يا بر ضد منافع ملي است؟ منتقدان موضع گيري اخير محقق برضد داعش، اكثرا حاميان و همكاران داعش در افغانستان اند.

من از سياست و جسارت محقق خوشم مي آيد. او متفاوت از هر سياستگر سنتي افغانستان، عادت دارد هميشه خلاف جهت آب حركت كند و بي هيچ هراسي به بيان حقايق بپردازد. محقق به لحاظ سياسي، موج سوار ماهر و دشمن شناس خوبي است به سادگي مي توانند افكارعامه را به سمت منافع خودش بكشاند و رقباي سياسي خويش را زمين گير سازد، بسياري ها اما از بي ثباتي و عدم استقامت سياسي او همواره بعنوان يگانه نكته ضعف شخصيتي اش ياد كرده اند.

فطرت

مشاهده در منبع اصلی