اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

جرگه به پنج دلیل نمی‌ تواند بحران کنونی را حل کند

1. ساختاری
مجلس بزرگان (لوی جرگه) نهاد ساختارمند نیست. این مجلس بنابر «وضعیت» شکل می‌ گیرد. تجارب جهانی نشان می‌ دهد نهادهایی که بر بنیاد وضعیت ویژه شکل می‌ گیرند نمی‌ توانند بار مشروعیت، مقبولیت و حل‌ کننده داشته باشند. ساختارهایی که مجلس بزرگان (لوی جرگه) را می‌ سازند توسط قدرت مشخص می‌ شوند.

۲. مفهومی
معمولا «وضعیت اضطراری» که مسبب تدویر مجلس بزرگان (لوی جرگه) است توسط دولت تفسیر و تعریف می‌ شود. این روش نمایانگر تحمیل اندیشه‌ ها و نیازهای حاکمیت زیر نام اراده ی جمعی بر مردم است. این در حالی‌ است که مردم هیچ نقشی در این تصامیم ندارند.

۳. مطلق گرایی
مجلس بزرگان (لوی جرگه) برخلاف نام اش در گرو فرهنگ «فردگرایانه» به اصطلاح «رهبران» دایر می‌ شود. اراده ی جمعی که بتواند با سازوکارهای شفافیت، حسابدهی و دموکراسی همراه باشد در مجلس بزرگان (لوی جرگه) مستولی نیست. از این رو فرهنگ مطلق‌ گرایی زیر نام جرگه مردم را در خدمت حاکمیت قرار می‌ هد.

۴. فرهنگی
مجلس بزرگان (لوی جرگه) یک روش پوسیده و فرسوده است که با فرهنگ تنفذگرایی و ذات گرایی همراه است. این فرهنگ سبب می‌ شود که ارزش‌ هایی چون کثرت گرایی، آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی حقوقی زنان را قربانی خود سازد.

۵. ایدیالوژیک
مجلس بزرگان (لوی جرگه‌) به آسانی ابزاری برای ایدیالوژی‌ ها می‌ شود. گرایش‌ های تندروانه زمینه‌ می‌ یابند تا بر اراده مردم و قدرت سیاسی حاکمیت کنند.

ستیز

مشاهده در منبع اصلی