اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

امر امنیت پولیس کندز از یک انفجار جان سالم برد

کندز5 قوس باختر
آمر امنیت قومندانی امنیه کندز امروز از انفجار یک ماین کنار جاده  جان به سلامت برد 
انعام الدین رحمانی سخنگوی قومندانی امنیه  کندز به خبر نگار آژانس باختر گفت  این انفجار در مر بوطات ولسوالی علی آباد آن ولایت زمانی رخداد که موتر حامل آمرامنیت پولیس کندز از محل  می گذشت  در این رویداد به کسی آسیب نرسید.
طبق یک خبردیگر :  پولیس چهار حلقه ماین را نیز امروزدر کندز خنثی کرد.
څارمن شیرمحمد "پارسا" آمرحوزه چهارم پولیس شهر  کندز  به خبر نگار آژانس باختر گفت این ماین ها  ازمربوطات  آ ن حوزه  کشف و خنثی  شد. 
برمک بامی

مشاهده در منبع اصلی