اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

گزارش از پیشرفت پروژه برق رسانی ولایت بامیان

کابل  5 قوس باختر
بتاسی از فيصله ریئس جمهور پلانگذاری و روند  تدارکاتی برق رسانی ولایت بامیان از مساعدت های بلا عوض بانک انکشاف آسیایی آغاز گردید.
برق رسانی ولایت بامیان دارای سه بخش عمده میباشد:
به گزارش آژآنس باختر ، به نقل از خبرنامه منتشره شرکت برق ، تمدید لین انتقال ۲۲۰ کیلوولت به ظرفیت ۳۰۰ میگاوات از نیرو گاه  دوشی تا  شهر بامیان بطول ۱۸۰ کیلومتر.  احداث نیرو گاه  ۲۲۰/۲۰ کیلوولت در منطقه دشت اژدر ولایت بامیان به ظرفیت ۳۲ میگاوات ،شبکه برق رسانی شهر بامیان برای ۲۰۰۰۰ مشترک جدید .
به تعقیب سروی، دیزاین و تهیه اسناد داوطلبی هر سه پروژه در هفته اول ماه حوت سال ۱۳۹۵ به داوطلبی آزاد بین المللی گذاشته شد، پیشنهاد ها برای هر سه پروژه قرار ذیل صورت گرفته است :
1. پیشنهاد پروژه شبکه برق رسانی برای بیست هزار مشترک در شهربامیان به تاریخ  ۱۸ثور۱۳۹۶ در مقر اداره تدارکات ملی صورت گرفت که بتعداد شش شرکت ملی و بین المللی پیشنهاد های خویش را تسلیم نمودند .
2. پیشنهاد پروژه لین انتقال ۲۲۰ کیلوولت بتاریخ ۱۹ثور۱۳۹۶ در مقر اداره تدارکات ملی صورت گرفت که در آن بتعداد هفت شرکت ملی و بین المللی پیشنهاد های خویش را تسلیم نمودند.
3. پیشنهاد پروژه احداث نیرو گاه  ۲۲۰/۲۰ کیلوولت در بامیان بتاریخ –
  ۲۰ ثور۱۳۹۶ در مقر اداره تدارکات ملی صورت گرفت که بتعداد سیزده شرکت ملی و بین المللی پیشنهاد های خویش را تسلیم نمودند.
پس از منظوری قرارداد کمپنی مشورتی فشنر توسط کمیسیون محترم تدارکات ملی به تاریخ ۲۵ سرطان ۱۳۹۶ ؛  ارزیابی پیشنهاد  ها به تاریخ ۲۹ سرطان  ۱۳۹۶ توسط شرکت  فشنر در جرمنی آغاز گردید و گزارش ارزیابی پیشنهادها به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۶ توسط شرکت  فشنر تکمیل و متعاقبآ جهت چک و ملاحظه به اداره تدارکات ملی محول گردید. اخیرا تمامی ملاحظات اداره تدارکات ملی رفع و گزارش ارزیابی غرض -منظوری وعدم اعتراض به بانک انکشاف أسیایی فرستاده شده و توقع میرود طی یک هفته دیگر نامه منظوری حصول گردد.
پس از دریافت منظوری قرارداد هر سه پروژه با شرکت های برنده عقد میگردد. بسته برق رسانی ولایت بامیان در مدت ۲۴ ماه بعد از امضای قرارداد تکمیل و به بهره برداری سپرده میشود. نالان
 

مشاهده در منبع اصلی