اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

زن برای حقیر شدن آفریده نشده است

زن سراغ طفل اش را می گیرد، طفل جایش را تر کرده است، جناب شوهر زن را می زند که چرا طفل اش جایش را تبدیل به آقیانوس آرام کرده است؟
زن چیزی نمی گوید و لت می خورد و از خانه بیرون کشیده می شود؛ زن خانه ی پدرش می رود، پدر بخاطر آبرو و عزت و همچشمی و ناموسداری دخترش را لت می کند و دوباره می فرستد خانه ی شوهرش زن دوباره برمی گردد خانه ی شوهرش، جناب شوهر بخاطر رفتن زنش به خانه ی پدرش دست و پای زن را می شکند و موی سرش را می تراشد، زن فرار می کند و به ملا شکایت می کند، ملا زن را به جرم نداشتن اجازه ی بیرون رفتن از سوی شوهر محکوم می کند، زن به پولیس شکایت می کند، پولیس زن را می فرستد پیش شوهرش تا آشتی کند، شوهر زن را خانه می برد و دوباره تا دم مرگ لت و کوب می کند، نصف شبی زن خودکشی می کند، ملا خودکشی را حرام می داند و می گوید زن با کله به جهنم رفته است، وزارت زنان، پالیسی برای عدم خشونت می سازد، رسانه ها گزارش تهیه می کنند، عکاسان عکس می گیرند و عکس زن را در مسابقات بین المللی به اشتراک می گذارند، نهادهای بین المللی پروژه می دهند، نهادهای داخلی ورکشاپ عدم خشونت بر زنان می گیرند، پول ها سرازیر می شود، رسانه ها از تصویر جسد زن لایک جمع آوری می کنند، پولیس خوشحال است که دوسیه زن بسته شده است و جناب شوهر هم می رود و یک زن جدید و کاغذ پیچ می گیرد و زن جدید هم از شوهرش پول می گیرد و برای طفل شوهرش پمپر کان بیبی میخرد و همه چیز تمام می شود و طفل هم دیگر جایش را تر نمی کند.

ثاقب

مشاهده در منبع اصلی