اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

ستایش محمد محقق از جنگجویان افغان در سوریه

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی کشور در نشست «بیداری اسلامی» در ایران از نبرد جنگجویان افغان در سوریه ستایش و سپاسگزاری کرد.

مشاهده در منبع اصلی