اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

چوکی ریاست جمهوری برای اشرف غنی کم است

گذشته از تمام تعصبات قومی مذهبی و نژادی و جهت گیری های کورکورانه و افراطی ای که رییس جمهور کنونی افغانستان داشته است یا پیرامون خود دیده است باید اعتراف و اذعان کرد که وی یک تئوریسین و نظریه پرداز و متفکر صرف است و می توانست بسیار بیش از این به درد کشورمان بخورد اما…

اما انتخاب های اشتباه هم برای وی گران تمام شد و هم برای مردم ملکی و هم برای دیگر دولتمردان! چرا که وی برخلاف قوه ی مشورت دهی و نظریه پردازانه ی خود، قوه ی مدیریت و تدبیر ندارد و نمی تواند در جایگاه یک مدیر اجرایی و رییس حاضر در صحنه نمود یابد و ارزش های خود را بشناساند.

شاید انتخاب وزرای اشتباه برای وزارتخانه های اشتباه و نیز تعلل و اهمال کاری در معرفی لیست نامزد وزرا به ارگ ریاست جمهوری، تنها گوشه ای از مصداق های کلان برای این مدعا باشد که وی صرفا یک متفکر و تئوریسین است نه یک عامل اجرایی و می بایست در چوکی اشتباهی قدرت نمی نشست!

در همین راستا و با تاسف بسیار که مشاوران اشرف غنی نیز همگی در جایگاه های خود قابل اعتنا و اتکا نبوده اند و نتوانسته اند چندان که باید و شاید مدیریت و تدبیر نداشته ی رییس جمهور را جبران نمایند؛ چرا که دارای سوابق فساد گسترده ی اقتصادی، سیاسی و اداری بوده اند و غرق در دالرهای باد آورده!

از همین رو شاهد و ناظریم که با گذشت قریب به سه سال از عمر دولت وحدت ملی، همچنان وزارتخانه ها در سردرگمی و بلاتکلیفی با سرپرستانی اداره می شوند که بارها بعنوان وزرای پیشنهادی، از سوی پارلمان و سنا سلب صلاحیت شده اند و 12 نامزد وزیر تازه معرفی شده نیز چندان وزنه ای از سوی ارگ و شخص رییس جمهور محسوب نمی شوند.

می توان به جرات مدعی شد که چوکی ریاست جمهوری برای اشرف غنی کم و نامناسب است و می بایست وی و حامیان غربی و منطقه ای اش با آگاهی از صلاحیت های نظریه پردازانه و مشاوره ای، کرسی مناسب تری همچون مشاور خاص رییس جمهور یا حتی ترسیم گر راهبرد افغانستان در منطقه را برایش در نظر می گرفتند.

بارها و بارها تعلل و عدم عمل گرایی رییس جمهور، به زیان مسایل داخلی و حتی سیاست خارجی افغانستان تمام شده است و زمینه ی سوء استفاده ی فرصت طلبان غربی و ملی را فراهم آورده است به گونه ای که باید در دوره های آتی چشمان مردم ملکی و باداران اصلی را بیشتر باز کرد تا تجربه های تلخ این دوره دیگر تکرار نشود.

کد (8)

مشاهده در منبع اصلی