اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

اعمار ۵۰۰ مکتب از سوی وزارت احیاء وانکشاف

کابل باختر 4 قوس
وزارت احیاء وانکشاف دهات در جریان سه سال اخیر ۵۰۰ مکتب را در روستاهای کشور اعمار کرده است.
اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت که امروز در یک کنفرانس خبری درمرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گفت که وزارت احیاء وانکشاف دهات در این مدت ۵۰ کلینیک را نیز در مناطق مختلف کشور برای استفاده مردم روستا ها ساخته است.
به گزارش آژانس باختر به گفته سخنگوی این وزارت ، افزون براین ۴۱ هزار پروژه را در بخش های تهیه آب آشامیدنی، آبیاری، زراعت، ترانسپورت وصحت نیز راه اندازی وتکمیل کرده است که از آن ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در روستاها مستفید شده اند.
به گفته  رستمی، با تطبیق پروژه ها ۱۳۳ هزار شغل ایجاد شده است که ۸۰ هزار شغل آن، برای زنان اختصاص یافته است.
وزارت احیاء وانکشاف دهات در راستای تطبیق برنامه میثاق شهروندی از آغاز امسال به اینسو باهزینه ۴۰ میلیون دالر امریکایی، جمعاً ۱۲۰۰ قریه را زیرپوشش این برنامه قرار داده است. سخنگوی این وزارت می گوید که قرار است در جریان سال آینده نیز ۴ هزار قریه دیگر زیر پوشش برنامه میثاق شهروندی قرار گیرد.
وزارت احیاء وانکشاف دهات از وزارت های پیشتاز در زمینه مصرف بودجه نیز بوده وتا اکنون توانسته است ۷۹ درصد بودجه انکشافی اش را مصرف کند.  فهیم

مشاهده در منبع اصلی