اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

یونیسف به مکاتب لوگر خیمه کمک کرد

پل علم 4 قوس باختر
موسسه یونیسف به ارزش یکصد و چهارده هزار دالر امریکایی به مکاتب ولایت لوگر دیروز خیمه کمک کرد.
شاهپور عرب سخنگوی معارف لوگر به آژانس باختر گفت که موسسه یونیسف یا حمایت از کودکان شصت و هفت خیمه مجهز را به ارزش یکصد و چهارده هزار دالر امریکایی به مکاتب ولایت لوگر مساعدت کرد و هر خیمه گنجایش سی تا شصت شاگرد را دارا میباشد.
سخنگوی ریاست معارف لوگر افزود که در حال حاضر تعدادی از شاگردان نظر به نبود جای مناسب در زیر خیمه ها مصروف فراگیری تعلیم و تربیه می باشند.
پیش از این نیز اداره یونیسف هشتاد خیمه با مکاتب لوگر مساعدت نموده بود.  احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی