اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

آموزشگاه دریوری برای بانوان در تصدی ملی ایجاد شده است

کابل باختر4 قوس
آموزشگاه دریوری بنام " مکتب دریوری ملکه ثریا برای بانوان " درریاست تصدی ملی بس  ایجاد شده است .
بس بی بی احمدی معاون پروژه  " پادا " به خبرنگار آژانس باختر گفت که این مکتب درریاست تصدی ملی بس به همکاری وحمایت مالی موسسه ایتالیایی پادا ( اداره برنامه سازی برای انکشاف افغانستان ) ایجاد شده است.
او افزود که دراین مکتب اکنون 40 تن از بانوان مصروف آموزش دریوری به صورت عملی و نظری میباشند و این بانوان ازطریق موسسه پادا وریاست تصدی ملی بس برای یک دوره آموزشی سه ماهه به صورت رایگان پذیرفته شده اند.
همینگونه محمد حیدراتمر رییس تصدی ملی بس خاطرنشان ساخت که اولین بار است که یک مکتب دریوری برای آموزش  بانوان، درتصدی ملی بس به فعالیت آغازکرده است .
اوگفت که شاملان این دورۀ آموزشی  پس از فراغت درریاست تصدی ملی بس کار خواهند کرد.
یک مسول موسسه پادا به آژانس باخترگفت که دررابطه به ادامه فعالیت " مکتب دریوری ملکه ثریا برای بانوان " درریاست تصدی ملی بس ، بحث میان روسای موسسه پادا و ریاست تصدی ملی جریان دارد.  احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی