اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

توپ ختم سرپرستی در زمین خانه ملت

امروز پس از ماه ها، نامزد وزیران دوازده وزارت خانه کابینه افغانستان معرفی می شوند. اما هم چنان سه وزارت خانه مهمی چون وزارت امور خارجه، وزارت معارف و وزارت اطلاعات و فرهنگ بدون معرفی نامزد وزیر باقی می مانند. در مجموع در این مدت 15 وزارت خانه بدون وزیر و با…

مشاهده در منبع اصلی