اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

پیشنهاد ارزیابی راهبردی محیط زیست افغانستان

افغانستان از دیدگاه محیط زیست و رویدادهای طبیعی بنابر شرایط دشواری امنیتی در یک حالت وضعیت بد و نادرستی قرار دارد و از هر جانب هم میزان آسیب پذیری از عدم موجودیت کادرهای مسلکی و تخصصی در رهبری ادارات؛ بخصوص: اداره مبارزه با حوادث و اداره ملی حفاظت محیط زیست در برخورد با حوادث طبیعی بسیار محسوس است که در نتیجه وقع حوادث طبیعی هرساله در برخی از مناطق کشور، باعث تلفات «جانی و مالی» هموطنان بشمول محیط زیست، زراعت و باغات شده است.

از 3 بخش بنیادیی و مولفه های اصلی زیست محیطی یعنی «آب، خاک و هوا» که دارای ارزش های حیاتی واقتصادی می باشند، 2 بخش یعنی :«آب و خاک» به سوی خرابی و در بسیار موارد به نابودی به پیش می روند.

باید خاطر نشان ساخت که: خاک عنصر مهم ساختمانی و وظیفوی اکوسیستم زمین بوده و محل زیست برای نبات، حیوانات و گروپ های مختلف موجودات حیه ذره بینی میباشد. ولی؛ از آن استفاده لازمه صورت نگرفته بلکه با استفاده افراطی از قطع جنگل، چرانیدن تعداد زیاد گله ها در یک ساحه محدود چراگاه، استفاده نامطلوب از زمین های زراعتی٬ استفاده گیاهان بحیث مواد سوخت٬ رشد صنعت وتراکم نفوس همه عواملی اند که به صورت غیر مترقبه تخریب خاک را فراهم می سازند.

وضعیت محیط زیست در وطن ما، در راستای تغییر اقلیم جهان و گرما بسیار شکنند است، افغانستان کشوری است با آب و هوای خشک و نیمه خشک که در یک کمربند اقلیمی هولناک بدون انجام دادن کار‌های بنیادی و طرح ریزی وبرنامه های عملیاتی در بخش اکوسیستم ها بخوص بخش منابع آبی برای بهبود زندگی امروزه و آینده بی بدیل است. در حالیکه ازدیدگاه دانش محیط زیست؛ صلاح کیفیت زندگی شهروندان از طریق حفاظت از اکوسیستم ها کشور و در نتیجه اصلاح محیط زیست کشور می باشد.

بنا؛ ضرورت است تا بنا برساختارهای بنیادی، قوانین و دستورهای لازمه و به استاندارد‌های جهانی در کار ادارات مربوط توجه جدی صورت گیرد درغیر از آن عوامل و مشکلات مسلکی نا توانی کاری در رهبری ادارت بخصوص: مبارزه با حوادث، اداره ملی حفاظت محیط زیست وزارت زراعت آبیاری و انرژی و آب باعث افزایش مشکلات بیشتر خواهد شد.

بگونه مثال:
سود جویان؛ مصروف چرا بی رویه گله های خود شکار پرندگان، حیوانات وحش، قطع بی رویه جنگل، کندن ریشه شرین بویه٬ هنگ بد بوی و جمع آوری بی رویه گیاهان دارویی هستند و از فروش آن سود جویان پول ناچیز به جیب می زنند و این سود جویان به این کار ناچیز خود دامنه های روستاها را از پوشش گیاهان محیط زیستی خالی میسازند.

ضمنآ باید افزود که:
نبود نحوه اداره چراه از طرف ادارت مسوول برای رهنمایی چو پانان و پاده بانان و رمه داران عنعنوی در چرانیدن چرش و گردش تعداد زیاد رمه ها و پاده ها در یک منطقه است که با عث کاهش پوشش نباتی٫ فشرده گی زمین و کاهش مواد عضوی خاک می شود و در نتیجه حاصل خیزی زمین محل چراه تقلیل می یابد و در حال حاضر در بعضی از نقاط مراتع کشور ما بخاطر چرای بی رویه رمه داران عنعنوی که از آن طرف مرز دیورند در بهار به چرکاه مرتفع کشور می آیند امروز هیچ گیاهی یا چیزی نمیروید و از سبب چرا بی رویه رمه داران عنعنوی کوه ها از وجود پوشش سبز گیاهی خالی شده که دیگر توان نگهداری برف وباران ندارند و موجب با لاروی درجه حرارت در منطقه یخچال های طبیعی شده که در مورد میتوان از طغیانی شدن دریا آمو و کم شدن دریای هلمند و خشک شدن دریا کابل نام برد.

پیشنهاداتی ذیل بخاطر بهبود محیط زیست کشور، تقدیم است:
۱ــ روش موثر در کنترول فرسایش ها در دامنه های شیب دار خراشیده شده از پوشش سبز، کاشت گیاهان دانه دار و نباتات در ارایه خدمات بومی میباشد و جود پوشش سبز در منطقه باعث نفوذ آب در آیایم بارش خاکی شده و دیگر روناب و سیلاب ها به وجود نمی اید، بلکه از وقوع خسارات مالی و جانی در منطقه جلوگیری کرده و باعث نگهداری پوشش سبز، سردی در بلندی ها و نگهداری برفچال ها و یخچال ها طبیعی درقلل می شود وهمچنان این برف چال ها حکم مغزنه آب را دارند.

مشاهده در منبع اصلی