اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

ماشین چاپ کارت های رای دهی در خانه اتمر بود

ماشین چاپ کارت های رای دهی در خانه کی بود؟

جناب نبیل افشا کرد که ماشین چاپ رای دهی در وزیر اکبرخان در منزل یکی از افرادی بود که امروز هر کاره در حکومت غنی است، ولی اسمش را افشا نکرد.

این آدم هر کاره حکومت غنی جناب حنیف اتمر است. حتی در آستانه دور دوم انتخابات بود که بصیر رنجبر برادر کبیر رنجبر برای کمپانی غنی و اتمر به لندن آمد و در مجلس که به مناسبت در گذشت اناهیتا راتب زاد برگزار شده بود اشتراک کرد و گفت من یک پیام خوش تازه از کابل آورده ام. اشرف غنی در دور اول انتخابات را باخت ولی در دور دوم رفقای شما او را بقدرت می رسانند.

یک تعداد از حضار بشمول خودم اعتراض کردیم و گفتیم جای شرم است که با افتخار مسوولیت سازماندهی تقلبات انتخابات را شما بدوش می گیرید.
در محفل تشنج ایجاد شد، آقای رنجبر از شرم از سر تسیچ پایین شده و محفل را ترک گفت.

اتمر امروز به مفت بحیث هر کاره در حکومت غنی بحیث حفیظ الله امین جدید نرسیده است. اتمر در مهندسی انتخابات نقش اساسی در کنار کرزی و غنی دارد.

هارون امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی