اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

شاروالی کابل برنامه دور ساختن دست فروشان از پیاده رو ها را آغاز کرد.

کابل باختراول قوس
در حالیکه  شهریان  کابل از ازدحام جاده ها  و تراکم دست فروشان در پیاده رو ها شاکی اند شاروالی کابل برنامه دور ساختن دست فروشان  را از پیاده رو ها  اغازکرده است
به گزارش اژانس باختر: مقامات در شاروالی کابل میگویند  ،به‌منظور کاهش ازدحام در مرکز شهر و فراهم آوری سهولت برای شهریان
کابل هنگام تردد٬ کار پاک‌کاری پیاده رو های ساحات مرکزی را از وجود دست فروشان روی دست گرفته اند ووسایط را که در محلات ممنوع توقف می نمایند به توقف گاه رهنمایی خواهد کرد.
عبدالجلیل سلطانی رئیس نشرات شاروالی کابل  میگوید  شاروالی کابل برنامه های  را روی دست دارد که میتواند برای بهبود  امور شهری موثر تمام شود   تخلیه جاده از دست فروشان و رهنمایی وسایط به توقف گاه ها بخشی از این برنامه ها است که برای بهبود امور شهری  لازمی است
احصائیه ما نشان میدهد از ساحه پل محمود خان تا  پل ارتل  سه هزار دست فروش حضور دارند  وما بعد از ثبت آنها در بانک معلوماتی شاروالی کابل ٬مکان‌های مشخصی برای آنها مد نظر خواهیم گرفت وکار تخلیه دست فروشان عملاً از ساحه پل باغ عمومی آغاز شده است 
وی افزود به‌منظور کاهش ازدحام و عملی نمودن راهکارهای مناسب جهت نظم ترافیک کار انتقال وسایط  از ساحه پل باغ عمومی آغاز گردیده  و روزانه شماری زیادی از این گونه وسایط به محل تعیین شده انتقال میابد.
ضمنا شاروالی کابل جهت تغییرجریان ترافیکی از جاده های مزدحم طرح بدیل را روی دست گرفته  که به زودی  تطبیق میگردد.
مگر سلطانی توضیح نداد که جاده های بدیل کدام ها اند وبرای  دست فروشان ساحه پل باغ عمومی کدام ساحه در نظر گرفته شده است
باید گفت که پایتخت فاقد توقفگاه های معیاری است مگر شاروالی کابل میگوید که درارتباط هم برنامه های وجود دارد مگر چگونگی ان را توضیح نمیدهند.
در حال حاضر مالکان وسایط بیشتراز پارگنیگ های خصوصی استفاده میکنند که معیاری هم نیستند وقیمت گزاف هم  دارند. 
شهریان کابل از اقدامات شاروالی در خصوص کاهش ازدحام در جاده ها و پیاده رو های مرکز شهر استقبال میکنند مگر تاکید دارند که این گونه برنامه ها به گونه مدیریت شود که باعث  ازیاد  بیکاران در شهر نشود  وخانواده ها فقیر تر نگردند.نوریه( زیوری).‏

مشاهده در منبع اصلی