اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

معلولان در سمنگان اموزش حرفه یی دیدند

ایبک  باختر اول  قوس
سی و سی معلول  سمنگان  امر وز از کورس آموزش  حر فه یی فارغ شدند .
این کور س  آموزشی  هشت ماهه از سوی  کمیته سو یدن برای معلو لان راه اندازی شده بو د .
منیژ ه بابری مسوول بخش باز توانی کمیته  سویدن در  زون شمال به اژ انس  باختر گفت  که این  افراد  در مدت  هشت ماه  حر  فه های خیاطی  کلدوزی  و تر میم مو بایل را فرا گر فتند  .
وی هدف  این برنامه را توانمند ساختن معلولان عنوان کرد  و گفت معلو لان ناتوان  نیستند  بلکه مانند سایر  افراد جامعه د اند اما به دلایل مختلف یکی از اعضای   بدن شان  را از دست داده اند
صفورا  یکتن از فارغان این کورس که از ناحیه پای  راست معلول  میباشند گفت من در این هشت ماه  حر فه خیاطی  را به شکل  مسلکی اموختم و حالا میتوانم از این طریق نیاز مندی های خود و خانواده ام را رفع سازم .
گفته میشود ، د ر اخیر   وسایل  وابزار  کاری نیز  از سوی  کمیته سویدن  به فارغان توزیع گردید .

مشاهده در منبع اصلی