اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

افشا نمودن مکتوب وزارت داخله عمدی بوده است

با افشا شدن مكتوب تعصب آميز وزارت داخله، يكبار ديگر آب از روى زشت حكومت قومگرا و نام نهاد وحدت ملى! ريخت. شايد انگيزه چنين اقدامى آن باشد كه فعالان سياسى و اجتماعى تاجيك در سال هاى اخير، سلسله جنبانان حركت هاى مدنى و اعتراضى عليه حاكميت بدوى و قبيله سالار بوده اند. تذكر چند نكته در اين مورد ضرورى پنداشته مي شود.

نخست اينكه هر قومى از يك اكثريت خنثى و دو اقليت خوب و بد تشكيل شده. فراموش نكنيم كه آن اكثريت قوم شريف پشتون در همچو مواردى هيج تقصيرى ندارند. اقليت خوب و خوشفكرى هم كه هر چند اغلب با سكوت شان موضع انفعالى و غيرفعال اتخاذ مى كنند، مطمینا موافق با چنين اقداماتى قومگرايانه نيستند. اساسا ما با يك كتله كوچك، متعصب، جاسوس، تماميت خواه و بدطينتى از قوم پشتون مواجه هستيم كه نيش شان بنابر اقتضاى طبيعت بدجنس شان همه را مى گزد. چه مصيبتى كه اينها به قوم و تبار خود روا نداشته اند بنا منصفانه نيست دشمن حقير و اجير را در سطح يک قوم شريف، بزرگ نمود و همه را با يك چوب كوبيد كه در آنصورت تفاوتى ميان اينسو و آنسوى قضيه نخواهد بود.

ثانيا اينكه موجه و منطقى نيست همه كوزه و كاسه ها را به سر مخالفين سياسى خود شكست. آن تازه به دوران رسيده هاى خود فروخته و كودنى مواخذه شوند كه با امتياز يک جناح سياسى به صحنه مى آيند اما قلاده جناح سياسى ديگر را به گردن مى آويزند. همزمان هم از توپره دمكراسى نشخوار مى كنند و هم سرشان را در آخور جهاد فرو برده اند. نه مسووليت رسمى شان را مى دانند و نه هم مصلحت هاى ملى را درك مى كنند و صرفا از مقام وزارت به نام پوشالى آنكه اين روزها سكه بى ارزش كوچه و بازار است و خوشخدمتى به اربابان استخباراتى خارجى شان كه به يمن غلامى به آنها به نان و نوايى رسيده اند، دلخوش اند و ظاهرا متعلق به قوم تاجيك نيز هستند بايد پاسخگو باشند نه فروغى ها كه افراد معمولى اند.

ثالثاً من تصور نمى كنم چنين خبط و خطاهاى سنگينى كه احساسات بخش بزرگى از ملت را جريحه دار مى سازد، از ندانم كارى باشد و اشتباها رخ دهد و غرض و مرضى در آن نهفته نباشد. بى ترديد اينگونه اقدامات، شگرد ها و مانورهاى اطلاعاتى اي است كه براى تحريك و بسيج افكار عامه توسط مهره هاى خبيث اطلاعاتى سازمان داده مي شود تا از سوار شدن بر امواج احساسات مردم خوش قلب و سطحى نگر به اميال شان برسند. بسيار ديده شده كه در مقاطع خاصى، عمدا و بطور تصنعى تعصبات قومى دامن زده شده، از فضاى آشفته و ملتهب احساسات قومى در جهت هاى ديگرى بهره بردارى شده.

هوشيار بايد بود كه در اين هياهو و غوغا، پرونده ناتمام شناسنامه هاى برقى را نهايى نسازند. نبايد شكار توطیه حلقات قبيله گرا و تماميت خواه شد. شايد قصدى در كار باشد تا با افشا نمودن عمدى چنين مكتوبى، واكنش اعتراضى افكار عمومى تاجيكان را برانگيزند و در ادامه از اهانتى كه به قوم پشتون مي شود، در لايه هاى زيرين قوم پشتون حساسيت ايجاد نمايند و با سوءاستفاده از عكس العمل آنها اوضاع را در مسير اغراض شوم شان سوق دهند.

پاسخگوى اصلى در اين قضيه صرفا وزير داخله است كه نه با توجيه گرى و خاك پاشيدن به چشم مردم، بلكه لازم است مسوولانه عذرخواهى نموده به اين غايله نقطه پايان گذارد. اگر من جاى او بودم، شريفانه استعفا مى دادم و عطايش را به لقايش مى سپردم.

منصوری

مشاهده در منبع اصلی