اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

موجودیت عساكر پاكستانی در تركیب عساكر ناتو پذیرفتنی نیست .

كابل باختر  اول قوس
ناتو  برای اعزام سه هزار عسكر دیگر به افغانستان آمادگی میگیرد.
  در كنار آنكه نزده  كشور عضو این سازمان  برای تكمیل این تركیب كار میكنند ناتو از كشور های خارج از این سازمان را نیزترغیب میكند تا درتكمیل این كمیت دركنار ناتو ایستاده شوند.
  بعضی از كشور های خارج از ناتو برای اعزام عسكر به افغانستان آماده  شده اند استرالیا ،  گرجستان ، آذربایجان شامل این كشور ها اند.
اخباری وجود  داردكه ناتو از شماری كشور های حوزه خلیج فارس  چون قطر وامارات متحده عربی خواسته است  تابه افغانستان آنان هم درتركیب ناتو عسكر اعزام نمایند .
این درحالیست كه اكثری  عساكرونظامیان این دوكشور از اتباع هند و پاكستان شکل گرفته اند و بدون شك ده هاعسكر پاكستانی بنام عساكر قطری  و امارات عربی به افغانستان خواهند آمد درحالیكه افغانها نسبت به نظامیان پاكستانی حساس اند و حضور آنها در كشور را قابل تحمل  نمیدانند
ضمنا  حضور عساكرپاكستانی برای شماری از كشور های دیگر نیز حساسیت برانگیز بوده میتواند درحالیكه ناتواین حساسیت را  نكرده است .
جنرال عتیق الله  امر خیل اگاه امور نظامی دررابطه  به اعزام عساكر تازه نفس ناتو به افغانستان  موجودیت عساكر پاكستانی درتركیب عساكر قطری وامارات  متحده عربی  به آژانس باختر گفت: تمام نظامیان  كشورهای حوزه خلیج به شمول  قطر ویاامارت عساكر عرب نیستند ، تعدادی زیادی  آنان اجیران پاكستانی یا هندی ویا ازكشور های افریقایی اند آنان نه تنها وظایف  نظامی را پیش میبرند بلكه  جاسوسان اند درمیان آنان نه تنها سربازان  بل افسران نیز شامل اند.
به گفته جنرال امرخیل به هرحال آمدن 3000 نیرو شامل کشور های امارات وقطر  به هیچگونه  نتیجه خوب برای افغانستان درقبال ندارد ناتو سالهاست كه در افغانستان حضورداردمگرنتیجه نگرفته است . ازدیادعساكر فقط باعث بروزنه تنها حل مشكلات پیشرو  درافغانستان خواهد شد بلکه جنگ را شدت بخشیده وطولانی  میسازد . این نیرو های كه تنهااز پاكستان وهند نیستند بلكه از چندین تن از افریقایی نیز شامل نیرو های ناتو میباشند .  پاكستان كه خودعامل همه نا امنی ها درافغانستان است درصورت آمدن نیرو های ناتو كه اجیران پاكستانی نیز شامل آن است به  ‍‍صورت  واضح به كشور خود شان كار میكند كه این جنگ به نفع پاكستان بیشتر خواهد بود.
امر خیل  گفت ازنظرمن  باید دولت با آمدن نیرو های امارات وقطرشامل  نیرو های ناتو درافغانستان موافقه  نكند واین موضوع را باید جدی بگیرد با آنكه ملیشه فرستادن  سربازان ناتو  كار امریكاست  فیصله امریكاست  دولت افغانستان هیچ كدام نقش  دراین مورد ندارد اما بازهم  باید دولت افغانستان از هر راه كه میشود باید موضوع را متوجه شوند درغیرآن افغانستان  به مشكلات جدی ترمواجه خواهد شد.
اما جنرال محمد رادمنش  معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید كه این مساله مربوط به ناتو است این ناتو است كه از عساكر خود مواظبت میكند.
رادمنش  به آژانس باختر گفت به اساس  تفاهم نامه  ناتو با افغانستان تمامی نیرو های اعزامی درچوكات ناتو درافغانستان برعلیه  تروریزم  مبارزه  مینماید  اینكه با اعزام 3000  سرباز ناتو به افغانستان كه  از كدام كشور ها شامل اند نمیتوانند  خلاف برنامه ناتو  عمل نماید   وتاحال نیز تثبیت نیست كه از كدام كشور ها شامل نیرو های ناتو به افغانستان میایند .
جنرال رادمش  گفت به هرحال  از آمدن نیرو های ناتو درافغانستان استقبال میكنم   زیرا  اعزام 3000 سرباز اضافی  دیگر ناتو به كشور  مطابق  به فیصله نامه ناتو مبارزه  علیه تروریزم  است و همچنان  نیرو های افغان را در مشوره دهی  تعلیم وتربیه  نیز همراهی مینمایند .
به گفته وی هیچ كشوری نمیتواند خلاف  توافقنامه ناتو عمل نمایند همه اعضا درچوكات  ناتو كاروفعالیت خواهند كرد ،  اما این حرف برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست این حق دولت ومردم افغانستان كه به ناتو تفهیم  نمایند تا از عمل كه در افغانستان حساسیت  برانگیز  باشد خود داری نماید . ختم- خالق فریبا

مشاهده در منبع اصلی