اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

نبيل از كدام درد مى نالد؟

رييس پيشين امنيت ملى در برنامه سياه و سفيد، پرده سفيد را از روى سياهكارى هاى خود و همقماشان اش برداشت. او كه همواره هم پيك و هم پياله ارباب قدرت بوده از كدام درد مى نالد؟

كرزى در آغاز كارش از مارشال فهيم خواست تا محافظين شهيد مسعود را به محافظت اش بگمارد اما CIA اطلاعاتى بدست آورد كه مارشال قصد ترور كرزى را دارد و با اين بهانه گروهى از كماندوهاى مجرب خود را كه تعدادى سگ آموزش ديده نيز در تركيب شان بود براى محافظت اجيرشان به كابل فرستاد. با بروز حساسيت هاى دينى و اجتماعى در اين زمينه، ماموريت موقت گروه مذكور با آمدن رحمت الله نبيل بحيث مسوول امنيت كرزى كه ارتباطی خليلزاد و از تربيه شده هاى CIA بود، خاتمه يافت.

تيرگى روابط كرزى با اربابان امريكايى اش باعث شد تا كرزى از روى احتياط يا بدگمانى گماشته ارباب اش را از خود دور نموده در سمت رياست امنيت ملى توظيف نمايد اما نبيل كه ماموريت داشت با صداقت و سرسپردگى تا آخر دوره كرزى كار نمود و از همه معاملات ننگين و زدوبندهاى خاينانه اش در انتخابات چشم پوشى كرد و همچون گوسفندى رام و آرام اوضاع را به نفع كرزى رتق و فتق نمود، انتظار داشت كه به پاداش وفادارى اش نقش ميدويدوف پوتين را به كرزى بازى نمايد و كانديد دور بعدى انتخابات شود اما كرزى بجاى او روى عمر داوودزى سرمايه گذارى نموده، اميد وى را به ياس مبدل ساخت.

او بخاطر وفادارى به كرزى در دوره اشرف غنى از سمت اش وادار به بركنارى شد. كرزى از قبل مى دانست كه او يك مهره امريكايى است كه با زلمى خليلزاد سَر و سِر دارد. اشرف غنى با هراس از عكس العمل نبيل كه اطلاعات كافى از تقلبات تيم اش در انتخابات داشت، تلاش نمود تا با تهديد كشاندن اش به دادستانی کل او را به سكوت وادارد.

در اين مرحله نبيل با حمايت مالى و ديكته خليلزاد تشكل "محور مردم افغانستان" را بعنوان پوششى براى خودش و بسترى براى فعاليت هاى سياسى اش تاسيس نمود. او بطور علنی در برنامه سياه و سفيد، رياست جمهورى اشرف غنى را نامشروع، كرزى را خاین و تقلبكار و داوودزى را كه وزير داخله وقت بود، شريك جرم شان معرفى نمود و با چهره حق به جانب خود را شخص صادق، وطندوست و ملى گرا معرفى نمود البته او مدتى است روى اين سوژه كار دارد.

سوگمندانه كه صحنه سياسى كشور جولانگاه قومگرايان متعصب و سرنوشت مملكت و مردم، وجه المعامله و طعمه جواسيس CIA و MI6 است كه بر سر تصاحب و چپاول آن با هم رقابت دارند. در اين ميان افراد و دسته هاى ديگرى نيز از سوى استخبارات منطقه تغذيه، تمويل و هدايت مي شوند كه نقش ثانوى در قضايا دارند.

وجه مشترك اكثريت قاطع رهبران كنونى را سه عنصر معين، جاسوسى و وابستگى خارجى، سوءاستفاده از فاكتور قوميت و دست داشتن در غارت بيت المال و سرمايه هاى ملى تشكيل مى دهد كه با درجات متفاوت، استثنايى در اين زمينه ميان شان وجود ندارد.

منصوری

مشاهده در منبع اصلی