اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

آيا منافع ملی با خيانت ملی حفظ می شود؟

وقتي كه آقاي نبيل می گوید: در انتخابات 2014 ماشين كارت انتخابات در وزير اكبر خان در خانه يكى از سردمداران فعلى كه همه كاره است و در هر چيز مداخله مي كنند چاپ مي شد و عمر داوود زي هم با كتمان و اغماض اعتراف مي كند و مي گويد: من بخاطر اوضاع كنوني و منافع ملي با جزييات به اين مساله نمي پردازم.

اگر نبيل و عمر داوودزي همفكري و همسويي هايي با ماشين تقلب نمي داشتند و در گرفتن دهن جوال با خيانتكاران شريك نمي بودند، پس چرا آنها به عنوان مسوولان بخش هاي امنيتي اجازه دادند كه آنها دست به چنين خيانت ملي بزنند؟

پس معلوم مي شود كه نبيل و عمر دوادزي با مشاهده بر ساختن راي هاي گوسفندي، شريك ماشين تقلب و رسوايي بزرگ انتخاباتي بودند.

مهریان

مشاهده در منبع اصلی