اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

گرامی داشت ازروز دانشجو درهرات

شهرهرات 29 عقرب باختر
از روز محصل در پوهنتون هرات گرامیداشت به عمل آمد.
آنجلا سروری مدیر عمومی جندر پوهنتون هرات  گفت: " دانشجو و دانشگاه، نماد فکر، خرد، فرهنگ غنی و سمبول پیشرفت علمی یک کشور می‌باشد.
وی نام ‌گذاری روزی به نام محصل در تقویم کشورها را، بیانگر ارج‌گذاشتن به جایگاه محصلان در جامعه بشری عنوان کرد.
همچنان قاهره رسولی معاون امور محصلان بیانکرد: "امروزه ملت و کشوری درعرصۀسیاست، فرهنگ، اقتصاد و صنعت پیشتاز است که با سلاح علم مجهز باشد.
وی افزود: تمام خدمات اجرایی و علمی پوهنتون، برای انکشاف ذهن و تقویت توانایی های علمی محصلان، ارائه میشود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی