اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به هدف قراردادن منابع عمدۀ پروسس مواد مخدر

ارگ، کابل: صلح و ثبات در افغانستان، نیازمند مبارزۀ جدی با اقتصاد جرمی، تولید، پروسس و ترافیک مواد مخدر می باشد که مواد مخدر یکی از منابع عمدۀ تمویل جنگ و تروریزم محسوب می شود. حکومت افغانستان باتوسل به این رویکرد که بدون مبارزه با اقتصاد جرمی، تأمین صلح و ثبات دشوار خواهد بود، تصمیم و […]

مشاهده در منبع اصلی