اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

از افغان تا فغان یک ملت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، توزیع شناسنامه های الکترونیک، ابتدایی ترین اقدام حکومت در برابر مردم است تا اولین گام برای ملت سازی باشد اما چرا امری ساده و حیاتی چون هویت بدل به کلافی سردرگم و سیاست زده شده است.

فهم حکومت به اندازه ای کوچک و حقیر است که برای سرپوش گذاشتن بر رقم حقیقی قوم پشتون، بیش از سی میلیون جمعیت را در بی هویتی قرار داده است، در حالیکه در دنیای اکنون و با وجود تغییرات گسترده اجتماعی بر کسی پوشیدن نیست که قوم پشتون نه تنها اکثریت جمعیت افغانستان را شکل نمی دهد بلکه در قدرت باید تمامی اقوام مشارکت و برای همگان حقوق یکسان وضع شود.

درج نام افغان در شناسنامه های الکترونیک برای رییس جمهور و ارگ نشینان بدل به موضوعی حیثیتی به مانند مرز دیورند شده و این خود نشان از تبارطلبی عده ای اقلیت و قربانی شدن جمعیت کثیر این سرزمین است.

و آیا با به تعویق انداختن توزیع شناسنامه های الکترونیک برای اتلاف وقت در جهت تحقق پروژه جابجایی قومیت های رانده شده پاکستان برای افزایش جمعیت پشتون در داخل افغانستان برای قومگرایان حکومتی به اندازه ای حیاتی است که حتی قومیت خود را در آستانه نابودی قرار می دهند؟

این در حالی است که قومیت های ناسازگار پاکستان و نیروهای طالبان قابل ادغام در قوم پشتون نیستند زیرا دهه های متمادی پاکستان و حتی بریتانیا از پس سرکوب مرزنشینان برنیامده اند و مبنا و اهداف طالبان که دیگر مشخص می باشد، پس چرا حکومت همچنان در توهم ذخیره های قومی به سر می برد با وجود اینکه می تواند با سیاستمداری هم راس قدرت را در دست داشته باشد و هم با دیگر اقوام به توافق برسد.

نبرد فرسایشی که بر سر درج نام "افغان" در شناسنامه های الکترونیک طی سال های گذشته رخ داده و گمان نمی رود در آینده نزدیک نیز به سرانجام برسد، نشان از عمق کوته بینی و تعصبات کوردلانی دارد که در دنیای امروز با افکار خاک گرفته قرن های گذشته سلطه گری می کنند.

مجلس سنا و پارلمان افغانستان به مانند نهادهای مهم دیگر در اختیار و زیر سلطه ارگ شکل گرفته و عمل می کنند، مگر کدام قانون و حقوق ملت در این شورای ملی به سرانجام رسید که اکنون خواست ملت در رابطه با درج نشدن نام افغان و قومیت تحقق یابد؟

اشرف غنی سرمایه کشور را با تنگ نظری خرج سیاست قوم گرایانه خود کرده تا آنجا که با هر روشی راه را بر امنیت، صلح، پیشرفت، خودکفایی و اصلاحات و مهمترین آن، اتحاد افغانستان می بندد و در طول سه سال حکومت داری بیش از هر تروریست و افراط گری برای این کشور زیان بار بود.

زمانیکه رییس جمهور از درک حیاتی بودن مشارکت اقوام در ساختار حکومت برای رسیدن به امنیت، رشد اقتصادی و مقابله با تروریسم، ناتوان است نشان از چیست؟ جز اینکه در گذشته تروریستان در میدان های نبرد و رودررو می جنگیدند اما اکنون راس قدرت را تصاحب کرده اند.

اینکه مجلس نمایندگان و سنا هم راستا با اهداف ارگ به پیش می روند و چنان در فساد و زدو بندهای سیاسی فرو رفته اند که توان مقابله با حکومت را ندارند، از نام افغان گرفته تا پشتونیزم شدن کشور اجرایی خواهد شد.

کرزی و اشرف غنی هرچند بر سر حکومتداری در اختلاف نظر به سر می برند اما هر رهبری از دل قومیت پشتون که به قدرت می رسد در هدف یکی می باشد و آن، برهم زدن هر اتحادی در میان اقوام است تا هیچ مقامی توان به چالش کشیدن قدرت آنان را نداشته باشد.

برهمین اساس، خواست اشرف غنی برای درج نام افغان در شناسنامه های الکترونیک با رای سنا و پارلمان و یا هر کمیسیونی از شورای ملی تایید می شود زیرا حکومتی که نماد فساد است مملو از مقام و سیاستمدار وابسته و معامله گر می شود.

اما درج نام افغان در شناسنامه های الکترونیک به میزان جان دادن مردم در جنگ و فقر قابل اهمیت می باشد زیرا اگر دغدغه هویت برای این سرزمین حیاتی بود، زمینه قدرت یابی یک قومیت بر دیگران مهیا و کودکان توسط تروریستان سر بریده نمی شود و هیچگاه فردی چون اشرف غنی بر قدرت تکیه نمی زد.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی