اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

قومگرایی به شیوه سادات

سید احمد شاه سادات معیین تکنیکی وزارت مخابرات که به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفوی، وظیفه اش به حالت تعلیق در آمده بود.

این در حالی است که وی از سوی دادستانی کل بیگناه شناخته شده و دوباره به وظیفه اش برگشته است.

هنگامی که سادات برای یک مدت سرپرستی وزارت مخابرات را بر عهده داشت، شماری از کارمندان اش را برکنار و به عوض آنان افراد نزدیک به خودش را به کار گماشته بود.قاریزاده

مشاهده در منبع اصلی