اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

بازی شرکت برشنا با توزیع برق در شهر کابل

این چه وضعیت توزیع برق در شهر کابل است‌؟ باور کنید در منطقه ما در ظرف ده دقیقه چندین بار برق خانه های ما رفته و آمده و تمام وسایل برقی ما را یاسوختانده و یا نیم سوز کرده است؟ یقینا در مناطق دیگر شهر هم وضعیت از این بهتر نیست.

جنابان مسوولین شرکت برشنا اگر توان و کفایت توزیع برق را ندارید لطفا بطور کامل برق کابل را قطع کنید تا خاطر همه ما جمع شود که برقی در کابل وجود ندارد ولی به این شکلی که شما برق توزیع می کنید بازی با زندگی مردم و شعور آنها است و بیشتر شبیه بازی با اطفال است که معمولا آنها را با هدیه (چوشک) که نه شیر دارد و نه شکم طفل را سیر می کند بازی شما با مردم هم شبیه همان بازی با اطفال است که فقط نشان می دهید که کشور ما ترقی کرده و ما در پایتخت کشور خود برق داریم ولی از این توزیع برق شما نه کسی استفاده کرده می تواند و نه هم بدرد کسی می خورد زیرا شما وقتی که مردم به برق ضرورت دارند برای آنها برق نمی دهید بلکه برق شما اکثرا مانند دزد شب در تاریکی می آید و در تاریکی میرود و از آن کسی استفاده کرده نمی تواند. چون در آن وقت همه مردم در خواب اند و در این کشور هم متاسفانه چیزی که شنیده نمی شود فریاد است و کسی و مقامی هم نیست که اقلا پرسان نماید.

نمی دانم مگر شهر کابل مسوولین شهری ندارد؟ شورای ولایتی موجود نیست؟ وکلای کابل در پارلمان حضور ندارند؟ بزرگان دولتی در این شهر مانند فامیل های شان زندگی نمی کنند و یا اینکه یک بام و دو هوا است؟ و آنها کمبودی برق را احساس نمی کنند.

فقط کمبودی برق را ما مردم بینوا احساس می کنیم و عالیجنابان بزرگ برق 24 ساعته دارند و ما خبر نداریم مثل پول برق برشنا که بزرگان از تادیه آن معاف اند غربا مجبور و مکلف به پرداخت آن اند.

خیرخواه

مشاهده در منبع اصلی