اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

تلاش وزارت داخله برای سرپوشی مکتوب قوم گرایانه

پس از دست به دست شدن مکتوب قوم گرایانه درخصوص تشکیل قطعه 500 نفری ضد آشوب در کابل و واکنش های تند کاربران و آگاهان سیاسی و نظامی اکنون وزارت داخله مدعی است که در مکتوب اشتباه نوشتاری صورت گرفته است.

وزارت داخله با پخش خبرنامه ای گفته است که در نامه ای که از فرماندهی امن و نظم عامه به رسانه های اجتماعی درز کرده است اشتباه نوشتاری صورت گرفته است.

در خبرنامه وزارت داخله آمده است که در این مکتوب وضاحت داده نشده است که در چوکات قطعات امن و نظم عامه بقدر کافی از ملیت تاجیک وجود دارد و نیاز است که برای تکمیل ترتیب قومی این قطعه از سایر قوم ها نیز شامل شود.

قابل ذکر است که در مکتوب وزارت داخله روز یکشنبه 28 عقرب 96 به نقل از عبدالفتاح فروغ، فرمانده عمومی امن و نظم عامه آمده بود که" به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری کشور، یک قطعۀ 500 نفری ضد آشوب در چوکات قومندانی زون 101 آسمایی کابل ایجاد گردیده است، هدایت داده می‌شود در ظرف 24 ساعت جدول شهرت افسران و ساتنمنان که از ملیت هزاره، ازبیک، پشتون و غیره ملیت ‌ها به استثنای ملیت تاجیک باشد، ترتیب و ایمیل بدارید"

گفتنی است که نزدیک به دو ماه پیش نیز سندی از اداره امور ریاست جمهوری بدست رسانه ها رسید که در آن گفته شده بود حضور کارمندان تاجیک، هزاره و ازبیک تبار در این نهاد کاهش پیدا کند. هرچند که بدنبال این ماجرا ثواب الدین مخکش به دادستانی معرفی شد اما بسیاری بر این باروند سندی که این نمونه تنها یکی از مواردی است که علنی شده و حذف اقوام بطور سیستماتیک در حکومت فعلی دنبال می شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی