اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

۲۰۰ پاکسـتانی در زندان بگـرام

مشاهده در منبع اصلی