اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

۲۰۰ پاکسـتانی در زندان بگـرام

مشاهده در منبع اصلی