اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

۲۰۰ پاکسـتانی در زندان بگـرام

مشاهده در منبع اصلی