اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

رشد غیر معیاری شهر ها و رنگ باختن فرهنگ شهر نشینی

کابل باختر 28 عقرب
برای ایجاد و حمایت از یک شهر معیاری، ضرور است تا در گام نخست فرهنگ شهر نشینی را آموخت و معیارهای که برای ایجاد و توسعه یک شهر مهم و ضروری است رعایت کرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد: چهارمین کنفرانس ملی شهر نشینی روز گذشته، با شعار" به پیش به سوی شهر های پایدار" در کابل گشایش یافت. این کنفرانس به منظور تطبیق معیار های شهری در کشور برگزار شد.
رئیس جمهور غنی در این کنفرانس خاطر نشان ساخت که باید از گذر و منطقه خود تعریف واضح داشته باشیم او که از سیستم ترانسپورتی ووضعیت زندگی شهر ها اظهار نارضایتی کرد تاکید نمود پلان های شهری باید براساس یک دورنمای موثر ساخته شود و باید از فرصت های موجود در جهت دهی و ایجاد شهر های پایدار استفاده نمایم.
رئیس جمهور واضح ساخت که شورای عالی توسعه شهری وسیله برای بحث پیرامون طرح ها و برنامه شهری است که میتواند راه را برای تحقق معیار های یک شهر زمینه ساز شود.
آقای غنی در این نشست همچنان روی غضب زمین در شهر ها اشاره کرد و برای بازگردان آن ٬ایجاد محکمه خاص را توصیه نمود.
حرف از برگزاری کنفرانس ملی و تطبیق معیار ها در شهر های کشور درست زمانی به زبان می آید که به شمول پایتخت شهر های کشور به گونه غیر معیاری گسترش یافته و معیار های یک شهر در آن کمتر رعایت گردیده است.
امروز شهر ها در وجود رشد غیر معیاری مشکل ساز شده اند تراکم جمعیت، ترافیک سنگین، کمبود خدمات شهری ، عدم تناسب و توازن در معاملات اقتصادی، صحی … مشکلات عمده شهر ها را تشکیل میدهد  سنگینی این گونه مشکلات ٬ زاده معضل های دیگری چون خرابی محیط زیست و کمبود آب گردیده است امروز کابل و شهر های دیگر فاقد یک سیستم منظم آبرسانی و کانالیزاسیون است و منابع آبهای زیرزمینی به گونه بی رویه نابود میگردد.
مشکل در این است که فرهنگ شهر نشینی در حال رنگ باختن است و شهروندان خود را کمتر به رعایت موازین و حقوق دیگران متعهد میدانند. غضب زمین و غضب ساحات سبز، ادغام ساحات زراعتی به ساحات شهری بسیاری از فرصت ها را برای تحقق معیار های شهری گرفته است.
در حالیکه رسیدگی به همچو دشواری ها به هماهنگی، نهاد های حکومتی ، نهاد های خصوص و مردم نیاز دارد باید حکومت و فعالان جامعه مدنی٬ شورا های مردمی، منابر و مکاتب را در خصوص آگاهی شهروندان از مزایایی زندگی شهری، مکلفیت های آنان در قبال شهر شان آگاه سازند. رسانه ها نیز در این خصوص وجایب و مکلفیت های خود را دارند شهرداری ها باید به اصلاحات گسترده دست زنند که مبارزه با فساد اداری در این ادارات نیز بخشی از این اصلاحات و تعهدات باشد.
زندگی شهری و معیار ساختن شهر ها به دلسوزی و تحرک نیاز دارند که باید خود را در این خصوص یافت و نسبت به زندگی شهری تعهد خود را تازه نمود.تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی