اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

برگزاری کارگاه نقش جوانان درتقویت نهاد های جامعه مدنی درهرات

شهرهرات 28 عقرب باختر
ورکشاپ یکروزه ای تحت نام " نقش جوانان در تقویت نهادهای جامعه مدنی"امروز در سالون مطبوعات ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات برگزار شد.
این ورکشاپ به همکاری آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ تدویر یافت نماینده معینیت امور جوانان برتقویت ونقش فکری وفرهنگی جوانان تاکید ورزید.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، اسلم علوی نماینده معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ اساسی ترین پالیسی ملی جوانان را حضور وگسترش شان در نهادهای جامعه مدنی عنوان کرد.
تواب مبارز آمر امور جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات حضور پررنگ  نسل جوان را در تصمیم گیری های اجتماعی وفرهنگی ستود، و حمایت وانگیزه دادن جوانان را وظیفه ورسالت همه دانست.
جاوید ضرغام آمر فرهنگ وهنر ریاست واطلاعات فرهنگ هرات حضور جوانان را در نهادهای جامعه مدنی مهم دانست وگفت: "جوانان باید در سیاست، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد سهم فعالی بازی کنند.
درعین حال سوسن بهبود زاده مسول انجمن مادر ، داود عرفان و جویا استادان پوهنتون هرات نیز پیرامون نقش ومشارکت جوانان درجامعه مدنی  وهمگرایی نهادها صحبت نمودند، وبرحمایت شان در راستای مشارکت های سیاسی، اقتصادی وعلمی جوانان تاکید نمودند.
گفتنیست: در این ورکشاپ آموزشی پنجاه تن از جوانان اشتراک داشتند، واین برنامه مورد استقبال گرم اشتراک کنند گان  قرار گرفت.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی